Do mego wnuka. Zamyślałem był przekazać ci reguły moralności. Lecz jeśli nie nosisz ich w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.


do-mego-wnuka-zamyśłem-był-przekazać-reguły-moralnoś-lecz-śli-nie-nosisz-ich-w-sercu-nie-znajdziesz-ich-w-książkach
montesquieudomegownukazamyślałembyłprzekazaćregułymoralnościleczjeślinienosiszichsercuznajdzieszksiążkachdo megomego wnukazamyślałem byłbył przekazaćprzekazać cici regułyreguły moralnościlecz jeślijeśli nienie nosisznosisz ichich ww sercunie znajdzieszznajdziesz ichich ww książkachdo mego wnukazamyślałem był przekazaćbył przekazać ciprzekazać ci regułyci reguły moralnościlecz jeśli niejeśli nie nosisznie nosisz ichnosisz ich wich w sercunie znajdziesz ichznajdziesz ich wich w książkachzamyślałem był przekazać cibył przekazać ci regułyprzekazać ci reguły moralnościlecz jeśli nie nosiszjeśli nie nosisz ichnie nosisz ich wnosisz ich w sercunie znajdziesz ich wznajdziesz ich w książkachzamyślałem był przekazać ci regułybył przekazać ci reguły moralnościlecz jeśli nie nosisz ichjeśli nie nosisz ich wnie nosisz ich w sercunie znajdziesz ich w książkach

Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. -Charles Louis Montesquieu
jeśli-reguł-moralnoś-nie-nosisz-w-sercu-nie-znajdziesz-ich-w-książkach
Czasem myślę o Tobie:
czasem-myślę-o-tobie-zapomniał-lecz-nadzieja-wciąż-w-sercu-mym-trwa-drugiej-takiej-nie-znajdziesz-na-świecie-kochającej-cierpliwej-jak-ja
Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
mężczyzn-nie-należy-sądzić-po-ich-odruchach-lecz-po-ich-ruchach
Jeżeli wiara rodzi się z ludzkich pot­rzeb, to niewiara po­jawia się nie z ich bra­ku, lecz z niemożności ich zas­po­koje­nia przez wiarę. -aforystokrata
jeżeli-wiara-rodzi ę-z ludzkich-pot­rzeb-to niewiara-po­jawia ę-nie z ich-bra­ku-lecz-z niemożnoś-ich-zas­po­koje­nia-przez-wiarę
Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać -Lee Iacocca
zaczynaj-razem-z-dobrymi-ludźmi-wyłóż-im-reguły-gry-bądź-z-nimi-w-ągłym-kontakcie-motywuj-ich-i-nagradzaj-jeżeli-wszystko-to-będziesz