Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna i nie trzy.


do-miłoś-potrzebne-są-dwie-osoby-nie-jedna-i-nie-trzy
maria kuncewiczdomiłościpotrzebnedwieosobyniejednatrzydo miłościmiłości potrzebnepotrzebne sąsą dwiedwie osobynie jednajedna ii nienie trzydo miłości potrzebnemiłości potrzebne sąpotrzebne są dwiesą dwie osobynie jedna ijedna i niei nie trzydo miłości potrzebne sąmiłości potrzebne są dwiepotrzebne są dwie osobynie jedna i niejedna i nie trzydo miłości potrzebne są dwiemiłości potrzebne są dwie osobynie jedna i nie trzy

Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna, i nie trzy.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Każdemu mężczyźnie potrzebne są do życia trzy kobiety: matka, żona i przynajmniej jedna kobieta, która widzi w nim mężczyznę.Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby.Do miłości pot­rzeb­ne są dwie oso­by, nie jed­na i nie trzy.W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.