Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna, i nie trzy.


do-miłoś-potrzebne-są-dwie-osoby-nie-jedna-i-nie-trzy
maria kuncewiczowadomiłościpotrzebnedwieosobyniejednatrzydo miłościmiłości potrzebnepotrzebne sąsą dwiedwie osobynie jednai nienie trzydo miłości potrzebnemiłości potrzebne sąpotrzebne są dwiesą dwie osobyi nie trzydo miłości potrzebne sąmiłości potrzebne są dwiepotrzebne są dwie osobydo miłości potrzebne są dwiemiłości potrzebne są dwie osoby

Do miłości potrzebne są dwie osoby, nie jedna i nie trzy.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Każdemu mężczyźnie potrzebne są do życia trzy kobiety: matka, żona i przynajmniej jedna kobieta, która widzi w nim mężczyznę.Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby.Do miłości pot­rzeb­ne są dwie oso­by, nie jed­na i nie trzy.W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.