Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.


do-najpiękniejszych-cnót-człowieka-należy-zdolność-przebaczania-zemsta-niszczy-zarówno-wroga-jak-i-nas-samych-nas-samych-o-tyle-groźniej-że
jan parandowskidonajpiękniejszychcnótczłowiekanależyzdolnośćprzebaczaniazemstaniszczyzarównowrogajaknassamychsamychtylegroźniejżepustoszynasząduszęgdywrogowimożemyodpłacićtylkoszkodącielesnąprzebaczeniepomnażado najpiękniejszychnajpiękniejszych cnótcnót człowiekaczłowieka należynależy zdolnośćzdolność przebaczaniazemsta niszczyniszczy zarównozarówno wrogajak ii nasnas samychnas samychsamych oo tyletyle groźniejże pustoszypustoszy nasząnaszą duszęgdy wrogowiwrogowi możemymożemy odpłacićodpłacić tylkotylko szkodąszkodą cielesnąprzebaczenie nasnas pomnażado najpiękniejszych cnótnajpiękniejszych cnót człowiekacnót człowieka należyczłowieka należy zdolnośćnależy zdolność przebaczaniazemsta niszczy zarównoniszczy zarówno wrogajak i nasi nas samychnas samych osamych o tyleo tyle groźniejże pustoszy nasząpustoszy naszą duszęgdy wrogowi możemywrogowi możemy odpłacićmożemy odpłacić tylkoodpłacić tylko szkodątylko szkodą cielesnąprzebaczenie nas pomnaża

Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann
nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Krytyka to nic innego jak opinia drugiej osoby o nas i naszym postępowaniu, odmienna od naszego wyobrażenia o nas samych. -Richard Carlson
krytyka-to-nic-innego-jak-opinia-drugiej-osoby-o-nas-i-naszym-postępowaniu-odmienna-od-naszego-wyobrażenia-o-nas-samych
Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych. -José Saramago
miłość-nie-tylko-jest-mostem-który-pozwala-dotrzeć-nam-do-innych-to-także-most-po-którym-możemy-dotrzeć-do-nas-samych
Wdzięk - to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych. -Henri Frederic Amiel
wdzięk-to-co-w-innych-czyni-nas-jeszcze-bardziej-zadowolonych-z-nas-samych
Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych. -Henri-Frédéric Amiel
wdzięk-to-co-w-innych-czyni-nas-jeszcze-bardziej-zadowolonych-z-nas-samych