Do tego doszło, ze jeżeli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się go za szlachetnego człowieka.


do-tego-doszło-ze-żeli-ktoś-nie-zrobił-komuś-świństwa-to-zaraz-uważa-ę-go-za-szlachetnego-człowieka
mikołaj gogoldotegodoszłozejeżeliktośniezrobiłkomuśświństwatozarazuważasięgozaszlachetnegoczłowiekado tegotego doszłoze jeżelijeżeli ktośktoś nienie zrobiłzrobił komuśkomuś świństwazaraz uważauważa sięsię gogo zaza szlachetnegoszlachetnego człowiekado tego doszłoze jeżeli ktośjeżeli ktoś niektoś nie zrobiłnie zrobił komuśzrobił komuś świństwazaraz uważa sięuważa się gosię go zago za szlachetnegoza szlachetnego człowiekaze jeżeli ktoś niejeżeli ktoś nie zrobiłktoś nie zrobił komuśnie zrobił komuś świństwazaraz uważa się gouważa się go zasię go za szlachetnegogo za szlachetnego człowiekaze jeżeli ktoś nie zrobiłjeżeli ktoś nie zrobił komuśktoś nie zrobił komuś świństwazaraz uważa się go zauważa się go za szlachetnegosię go za szlachetnego człowieka

Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Ktoś, kto tego co posiada nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet gdyby posiadł cały świat.Wystarczy dać komuś nieco więcej swobody, a zaraz zacznie krępować innych.Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter.