do ucha szept mus­ka­ny pocałunkami wy­powiada­ny czułością lek­ki jak piórko wzno­si ku chmurom a gwiaz­dy blas­kiem oświet­lają drogę do nieba dzieląc ok­ruszka­mi chleba Krys­ty­na A.Sz. 01.05.2016r.


do-ucha-szept-mus­ka­ny-pocałunkami-wy­powiada­ny-czułośą-lek­ki-jak piórko-wzno­-ku chmurom-a-gwiaz­dy-blas­kiem-oświet­lają-drogę
krystadouchaszeptmus­ka­nypocałunkamiwy­powiada­nyczułościąlek­kijak piórkowzno­siku chmuromgwiaz­dyblas­kiemoświet­lajądrogędo niebadzielącok­ruszka­michlebakrys­ty­naasz01052016rdo uchaucha szeptszept mus­ka­nymus­ka­ny pocałunkamipocałunkami wy­powiada­nywy­powiada­ny czułościączułością lek­kilek­ki jak piórkojak piórko wzno­siwzno­si ku chmuromgwiaz­dy blas­kiemblas­kiem oświet­lająoświet­lają drogędrogę do niebado nieba dzielącdzieląc ok­ruszka­miok­ruszka­mi chlebachleba krys­ty­nado ucha szeptucha szept mus­ka­nyszept mus­ka­ny pocałunkamimus­ka­ny pocałunkami wy­powiada­nypocałunkami wy­powiada­ny czułościąwy­powiada­ny czułością lek­kiczułością lek­ki jak piórkolek­ki jak piórko wzno­sijak piórko wzno­si ku chmuromku chmurom a gwiaz­dya gwiaz­dy blas­kiemgwiaz­dy blas­kiem oświet­lająblas­kiem oświet­lają drogęoświet­lają drogę do niebadrogę do nieba dzielącdo nieba dzieląc ok­ruszka­midzieląc ok­ruszka­mi chlebaok­ruszka­mi chleba krys­ty­na

Za­ziele­nił maj W słońcu, deszczu skąpany Nocą w blas­ku gwiazd Krys­ty­na A.Sz. 14.05.2016r.Mo­wa miłości Mus­ka naj­czul­sze miejsca W blas­ku księżyca Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. insp.Splątały włosy Deszczo­we kłosy i wiatr Tęcza mus­ka wzrok Krys­ty­na A.Sz. 18.05.2016r. ___5/7/5___ Noc szep­ce mi, że jes­teś dob­rym przy­jacielem, że po­możesz w wal­ce ze smutkiem, że ra­zem wyg­ra­my ze strachem. Roz­po­wiada o twych za­letach, Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa. Noc szep­ce mi, że zwą Cię szczęściem. Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy Oświet­lają Ci drogę do mo­jego serca. Noc szep­ce mi, że jes­teś już blis­ko. Czu­je Twój od­dech, Wiem także o uśmie­chu na Twoich ustach. Czekam, Aż położysz się obok. Cze­kam, Na przy­tule­nie radości Z nieba rzęsisty Gwiaz­da dnia złotem błyszczy Skąpa­ni w tęczy Krys­ty­na Sz. 07.06.2015r.z nieba sreb­rna lameta z pro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzaż Krys­ty­na A.Sz. 17.05.2016r.