Dob­ra od­wa­ga, ale żeby była mądra.


dob­ra-od­wa­ga-ale-żeby-była-mądra
wacław potockidob­raod­wa­gaależebybyłamądradob­ra od­wa­gaale żebyżeby byłabyła mądraale żeby byłażeby była mądraale żeby była mądra

Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające Koncepcja jest interesująca i dobrze sformułowana, ale żeby była opłacalna, pomysł musiałby być wykonalny.Wszyscy ludzie chcieliby, żeby świat był czysty, ale natura nie jest w tym z nami zgodna, w końcu każdego z nas zbruka. A Biblia, która jest mądra, tych spraw nie zataja.Nikt nie żąda od konstytucji, żeby była pisana wierszem. Ale żądają od wierszy, aby były pisane konstytucyjnie.Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...