Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni.


dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
marcel acharddob­reko­bietysą lep­szeniżdob­rzymężczyźnizłe ko­bietysą gor­szeźlidob­re ko­bietyko­biety są lep­szesą lep­sze niżniż dob­rzydob­rzy mężczyźnizłe ko­biety są gor­szesą gor­sze niżniż źliźli mężczyźnidob­re ko­biety są lep­szeko­biety są lep­sze niżsą lep­sze niż dob­rzyniż dob­rzy mężczyźnizłe ko­biety są gor­sze niżsą gor­sze niż źliniż źli mężczyźnidob­re ko­biety są lep­sze niżko­biety są lep­sze niż dob­rzysą lep­sze niż dob­rzy mężczyźnizłe ko­biety są gor­sze niż źlisą gor­sze niż źli mężczyźnidob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzyko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźnizłe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni

Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami.