Dob­re uczyn­ki nie zaw­sze wy­nikają tyl­ko z egoiz­mu. Zdarzają się, na­tural­nie, postępki całko­wicie ano­nimo­we i bez nadziei na zapłatę, ale prze­ważnie ofiaro­daw­ca nie czu­je się za­dowo­lony, jeżeli sam nie może zo­baczyć skutków swo­jego postępo­wania, dopóki nie prze­kona się ja­ki szczęśli­wy i wdzięczny jest ten, które­mu pomógł. Większość dob­rych uczynków to postępo­wanie egois­tyczne, bo chce­my czuć się szlachet­ni i bar­dziej wartościowi.


dob­re-uczyn­ki-nie zaw­sze-wy­nikają-tyl­ko-z egoiz­mu-zdarzają ę-na­tural­nie-postępki-całko­wicie-ano­nimo­we-i bez-nadziei
margit sandemodob­reuczyn­kinie zaw­szewy­nikajątyl­koz egoiz­muzdarzają sięna­tural­niepostępkicałko­wicieano­nimo­wei beznadzieina zapłatęaleprze­ważnieofiaro­daw­canie czu­je sięza­dowo­lonyjeżelisamnie możezo­baczyćskutkówswo­jegopostępo­waniadopókinie prze­kona sięja­kiszczęśli­wyi wdzięcznyjest tenktóre­mupomógłwiększość dob­rychuczynkówto postępo­wanieegois­tycznebo chce­myczuć sięszlachet­nii bar­dziejwartościowidob­re uczyn­kiuczyn­ki nie zaw­szenie zaw­sze wy­nikająwy­nikają tyl­kotyl­ko z egoiz­mupostępki całko­wiciecałko­wicie ano­nimo­weano­nimo­we i bezi bez nadzieinadziei na zapłatęale prze­ważnieprze­ważnie ofiaro­daw­caofiaro­daw­ca nie czu­je sięnie czu­je się za­dowo­lonyjeżeli samsam nie możenie może zo­baczyćzo­baczyć skutkówskutków swo­jegoswo­jego postępo­waniadopóki nie prze­kona sięnie prze­kona się ja­kija­ki szczęśli­wyszczęśli­wy i wdzięcznyi wdzięczny jest tenktóre­mu pomógłwiększość dob­rych uczynkówuczynków to postępo­wanieto postępo­wanie egois­tycznebo chce­my czuć sięczuć się szlachet­niszlachet­ni i bar­dzieji bar­dziej wartościowidob­re uczyn­ki nie zaw­szeuczyn­ki nie zaw­sze wy­nikająnie zaw­sze wy­nikają tyl­kowy­nikają tyl­ko z egoiz­mupostępki całko­wicie ano­nimo­wecałko­wicie ano­nimo­we i bezano­nimo­we i bez nadzieii bez nadziei na zapłatęale prze­ważnie ofiaro­daw­caprze­ważnie ofiaro­daw­ca nie czu­je sięofiaro­daw­ca nie czu­je się za­dowo­lonyjeżeli sam nie możesam nie może zo­baczyćnie może zo­baczyć skutkówzo­baczyć skutków swo­jegoskutków swo­jego postępo­waniadopóki nie prze­kona się ja­kinie prze­kona się ja­ki szczęśli­wyja­ki szczęśli­wy i wdzięcznyszczęśli­wy i wdzięczny jest tenwiększość dob­rych uczynków to postępo­wanieuczynków to postępo­wanie egois­tycznebo chce­my czuć się szlachet­niczuć się szlachet­ni i bar­dziejszlachet­ni i bar­dziej wartościowi

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­ma on tyl­ko niewielką część życia.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony, ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia.Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania.Czy mo­je marze­nie się spełni? Co­raz bar­dziej w to wątpię. Chy­ba już pra­wie nie wierzę, że które­goś dnia obudzę się po pros­tu szczęśli­wa, a Ław­ka zacznie być tyl­ko ławką. Jed­nak zaw­sze dob­rym jest mi­mo wszys­tko po­myśleć o czymś, co choć na chwilę po­wodu­je uśmiech i rodzi nową nadzieję.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*