Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.


dob­ro-i zło-na­ży-pa­mięć-wie­cznie-dob­ro po­nieważ-wspom­nienie-że kiedyś-nam- wyświad­czo­no-uszlachet­nia-nas
mikołaj gogoldob­roi złona­leżypa­miętaćwie­czniedob­ro po­nieważwspom­nienieże kiedyśnamje wyświad­czo­nouszlachet­nianaszło po­nieważod chwi­liw której je namwyrządzo­nospoczy­wana nasobo­wiązekodpłace­niaza nie dobremdob­ro i złoi zło na­leżyna­leży pa­miętaćpa­miętać wie­cznieże kiedyś namnam je wyświad­czo­nouszlachet­nia nasw której je nam wyrządzo­nospoczy­wa na nasna nas obo­wiązekobo­wiązek odpłace­niaodpłace­nia za nie dobremdob­ro i zło na­leżyi zło na­leży pa­miętaćna­leży pa­miętać wie­cznieże kiedyś nam je wyświad­czo­nospoczy­wa na nas obo­wiązekna nas obo­wiązek odpłace­niaobo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem

Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo. -Stanisław Wyspiański
mu­simy-ko­nie­cznie-zro­bić-coś-co by od nas-za­żało-po­nieważ-dzieje ę-tak-wiele-co nie za­ży-od nikogo
Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder
miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam