Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.


dob­ro-i zło-na­ży-pa­mięć-wie­cznie-dob­ro po­nieważ-wspom­nienie-że kiedyś-nam- wyświad­czo­no-uszlachet­nia-nas
mikołaj gogoldob­roi złona­leżypa­miętaćwie­czniedob­ro po­nieważwspom­nienieże kiedyśnamje wyświad­czo­nouszlachet­nianaszło po­nieważod chwi­liw której je namwyrządzo­nospoczy­wana nasobo­wiązekodpłace­niaza nie dobremdob­ro i złoi zło na­leżyna­leży pa­miętaćpa­miętać wie­cznieże kiedyś namnam je wyświad­czo­nouszlachet­nia nasw której je nam wyrządzo­nospoczy­wa na nasna nas obo­wiązekobo­wiązek odpłace­niaodpłace­nia za nie dobremdob­ro i zło na­leżyi zło na­leży pa­miętaćna­leży pa­miętać wie­cznieże kiedyś nam je wyświad­czo­nospoczy­wa na nas obo­wiązekna nas obo­wiązek odpłace­niaobo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem

Łagod­ność to dob­ro w pos­ta­ci czys­tej, niczym nies­każonej; ta­kie, które nie jest wy­nikiem żad­nej kal­ku­lac­ji ani gry czy stra­tegii przys­to­sowa­nia się do sy­tuac­ji al­bo wyu­czo­nych za­sad. Po­tul­ność na­tomiast nieko­nie­cznie mu­si iść w parze z na­turalną dob­ro­cią. Nie mu­si być krys­ta­licznie czys­ta, może wy­nikać z ko­nie­czności by­cia po­tul­nym, po­nieważ te­go wy­magają wa­run­ki zewnętrzne lub ktoś zmuszający nas do tego.Sios­tra spy­tała mnie kiedyś, dlacze­go tak szczegółowo pro­wadzę dzien­nik. Mo­ja od­po­wiedź dla małej była niejas­na: Po­nieważ chwi­le są ulot­ne. Dziew­czyn­ka po chwi­li na­mysłu od­po­wie­działa: Życie wy­latu­je nam między pal­ca­mi, a my nie ma­my od­wa­gi by je złapać.Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo.Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: