Dob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą.


dob­ro-i zło-zaw­sze-ze sobą-graniczą
eurypidesdob­roi złozaw­szeze sobągranicządob­ro i złoi zło zaw­szezaw­sze ze sobąze sobą granicządob­ro i zło zaw­szei zło zaw­sze ze sobązaw­sze ze sobą granicządob­ro i zło zaw­sze ze sobąi zło zaw­sze ze sobą granicządob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą

Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę.