Dob­ro lu­du naj­wyższym prawem.


dob­ro-lu­-naj­wyższym-prawem
cycerondob­rolu­dunaj­wyższymprawemdob­ro lu­dulu­du naj­wyższymnaj­wyższym prawemdob­ro lu­du naj­wyższymlu­du naj­wyższym prawemdob­ro lu­du naj­wyższym prawem

Oby naj­wyższym pra­wem było dob­ro narodu! Dob­rem naj­wyższym jest zgadzać się z na­turą i sto­sow­nie do niej żyć.Ar­tyści na naj­wyższym szczeb­lu na­dają barwę i wy­raz epo­ce, w której żyją.Zbyt­ki ma­terial­ne i nędze ma­terial­ne są zaw­sze wiel­kim mil­cze­niem ducha czy in­dy­widuów, czy na­rodów - jest to życie zwierzęce na naj­wyższym lub naj­niższym szczeb­lu swoim.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.