Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada:


dob­ro-raz-zło-spotkało-gdy-zło-na pus­ty­-stało-więc-tak-też-powiada-cze­muż-tak-bied­nie-na pus­ty­-stoisz-sko­ro-ty­-rzeczy
oliwia louedob­rorazzłospotkałogdyna pus­ty­nistałowięctakteżpowiadacze­mużbied­niestoiszsko­roty­lerzeczycza­semnabroiszzłozaśodpowiadameczy­nynietrwałenakrótkoprzy­nosząchwałębote­goświata siędo mnieodwracaja­kodob­rowracana­wetgdynicnie robięciebiemamzaw­szena sobiędla­tegowo­lestaćna pustkowiuniżmiećw pogotowiu dob­ro razraz złozło spotkałogdy złozło na pus­ty­nina pus­ty­ni stałowięc taktak teżteż powiadacze­muż taktak bied­niebied­nie na pus­ty­nina pus­ty­ni stoiszsko­ro ty­lety­le rzeczyrzeczy cza­semzło zaśzaś odpowiadame czy­nyczy­ny nietrwałena krótkokrótko przy­nosząprzy­noszą chwałębo złozło te­gote­go świata sięświata się do mniedo mnie odwracaodwraca ii ja­koja­ko dob­rodob­ro wracana­wet gdygdy nicnic nie robięciebie mammam zaw­szezaw­sze na sobiędla­tego wo­lewo­le staćstać na pustkowiuniż dob­rodob­ro miećmieć zaw­szedob­ro raz złoraz zło spotkałogdy zło na pus­ty­nizło na pus­ty­ni stałowięc tak teżtak też powiadacze­muż tak bied­nietak bied­nie na pus­ty­nibied­nie na pus­ty­ni stoiszsko­ro ty­le rzeczyty­le rzeczy cza­semzło zaś odpowiadame czy­ny nietrwałena krótko przy­nosząkrótko przy­noszą chwałębo zło te­gozło te­go świata sięte­go świata się do mnieświata się do mnie odwracado mnie odwraca iodwraca i ja­koi ja­ko dob­roja­ko dob­ro wracana­wet gdy nicgdy nic nie robięciebie mam zaw­szemam zaw­sze na sobiędla­tego wo­le staćwo­le stać na pustkowiuniż dob­ro miećdob­ro mieć zaw­sze

Dob­ro i zło zaw­sze ze sobą graniczą. -Eurypides
dob­ro-i zło-zaw­sze-ze sobą-graniczą
Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski
cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną