Dob­ro to tyl­ko to co szlachet­ne, zło to tyl­ko to co haniebne.


dob­ro-to tyl­ko-to co szlachet­ne-zło-to tyl­ko-to co haniebne
cycerondob­roto tyl­koto co szlachet­nezłoto co haniebnedob­ro to tyl­koto tyl­ko to co szlachet­nezło to tyl­koto tyl­ko to co haniebnedob­ro to tyl­ko to co szlachet­nezło to tyl­ko to co haniebne

Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam.Tyl­ko szlachet­ne czy­ny są trwałe.Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.