Dob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze coś z wierzyciela.


dob­roczyńca- w so­bie-zaw­sze-coś-z wierzyciela
fryderyk chrystian hebbeldob­roczyńcama w so­biezaw­szecośz wierzycieladob­roczyńca ma w so­biema w so­bie zaw­szezaw­sze coścoś z wierzycieladob­roczyńca ma w so­bie zaw­szema w so­bie zaw­sze cośzaw­sze coś z wierzycieladob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze cośma w so­bie zaw­sze coś z wierzycieladob­roczyńca ma w so­bie zaw­sze coś z wierzyciela

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Nie jest dob­rze mieć zaw­sze coś do powiedzenia.Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie… Ma­jes­tat śmier­ci jest ta­ki, że ten, kto dob­ro­wol­nie umiera za coś, ma zaw­sze rację.Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.- Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to