... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza...


dob­ry in­terlo­kutor-nie narzu­ca-włas­ne­go-zda­nia-czy-poglą-on pro­woku­-do szu­kania-i znaj­do­wania-go przez-swe­go
irracjadob­ry in­terlo­kutornie narzu­cawłas­ne­gozda­niaczypogląduon pro­woku­jedo szu­kaniai znaj­do­waniago przezswe­goadwersarzadob­ry in­terlo­kutornie narzu­ca włas­ne­gowłas­ne­go zda­niaczy poglądupoglądu on pro­woku­jeon pro­woku­je do szu­kaniado szu­kania i znaj­do­waniai znaj­do­wania go przezgo przez swe­goswe­go adwersarzadob­ry in­terlo­kutor nie narzu­cadob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­gonie narzu­ca włas­ne­go zda­niaczy poglądu on pro­woku­jepoglądu on pro­woku­je do szu­kaniaon pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­waniado szu­kania i znaj­do­wania go przezi znaj­do­wania go przez swe­gogo przez swe­go adwersarzadob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­godob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­niaczy poglądu on pro­woku­je do szu­kaniapoglądu on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­waniaon pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przezdo szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­goi znaj­do­wania go przez swe­go adwersarzadob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­niaczy poglądu on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­waniapoglądu on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przezon pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­godo szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza

Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012  -watchingmefall
ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści
nie-znaj­dziesz-lep­sze­go-jut­ra-śli-nie szu­kasz-te­raz-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński
pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
Narzu­cają nam włas­ny tok myśle­nia , ale my do cho­lery pot­ra­fimy sa­mi myśleć !  -Ma ły
narzu­cają-nam-włas­ny-tok-myś­nia- ale-my do cho­lery-pot­ra­fimy-­mi-myść-