Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi.


dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
john grishamdob­ryad­wo­katnig­dynie za­dajepy­tanianie znającodpowiedzidob­ry ad­wo­katad­wo­kat nig­dynig­dy nie za­dajenie za­daje py­tanianie znając odpowiedzidob­ry ad­wo­kat nig­dyad­wo­kat nig­dy nie za­dajenig­dy nie za­daje py­taniadob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­dajead­wo­kat nig­dy nie za­daje py­taniadob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania

Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca.Ton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi.Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania.kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem...Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.