Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból? 


dob­ry-boże-ile-sza­cun­ku-można-żywić-do naj­wyższej-is­to­ty-która-uważała-za niezbędne-włączyć-do swe­go-bos­kiego-pla­nu
joseph hellerdob­rybożeilesza­cun­kumożnażywićdo naj­wyższejis­to­tyktórauważałaza niezbędnewłączyćdo swe­gobos­kiegopla­nustworze­niata­kiezja­wis­kajak flegmęi próchnicęzębówcóżu lichapo­wodo­wałoje­gospaczo­nymzłośli­wymska­tolo­gicznymumysłemkiedypoz­ba­wiłsta­rychludzikon­tro­linadstol­cempo costworzyłból dob­ry bożeile sza­cun­kusza­cun­ku możnamożna żywićżywić do naj­wyższejdo naj­wyższej is­to­tyktóra uważałauważała za niezbędneza niezbędne włączyćwłączyć do swe­godo swe­go bos­kiegobos­kiego pla­nupla­nu stworze­niastworze­nia ta­kieta­kie zja­wis­kajak flegmę i próchnicęi próchnicę zębówpo­wodo­wało je­goje­go spaczo­nymska­tolo­gicznym umysłemkiedy poz­ba­wiłpoz­ba­wił sta­rychsta­rych ludziludzi kon­tro­likon­tro­li nadnad stol­cemile sza­cun­ku możnasza­cun­ku można żywićmożna żywić do naj­wyższejżywić do naj­wyższej is­to­tyktóra uważała za niezbędneuważała za niezbędne włączyćza niezbędne włączyć do swe­gowłączyć do swe­go bos­kiegodo swe­go bos­kiego pla­nubos­kiego pla­nu stworze­niapla­nu stworze­nia ta­kiestworze­nia ta­kie zja­wis­kajak flegmę i próchnicę zębówpo­wodo­wało je­go spaczo­nymkiedy poz­ba­wił sta­rychpoz­ba­wił sta­rych ludzista­rych ludzi kon­tro­liludzi kon­tro­li nadkon­tro­li nad stol­cem

Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności! Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...).świt przy­witał mnie krwawo z za­kończyom na os­trzu noża życiem..... Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem przy­witałam dzień niemym krzykiem, który od bloków mias­ta od­bja się czer­wo­nym echem..... Kiedy szczęście można naz­wać pechem??? Kiedy córeczka to ''cholera'' ,którą można pot­rakto­wać niżej od zera??? Seg­menty mo­jego życia..... Sta­rym z dziec­kiem współżycia poz­wa­lają mi na ta­ki odlot, że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!  Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz.