Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból? 


dob­ry-boże-ile-sza­cun­ku-można-żywić-do naj­wyższej-is­to­ty-która-uważała-za niezbędne-włączyć-do swe­go-bos­kiego-pla­nu
joseph hellerdob­rybożeilesza­cun­kumożnażywićdo naj­wyższejis­to­tyktórauważałaza niezbędnewłączyćdo swe­gobos­kiegopla­nustworze­niata­kiezja­wis­kajak flegmęi próchnicęzębówcóżu lichapo­wodo­wałoje­gospaczo­nymzłośli­wymska­tolo­gicznymumysłemkiedypoz­ba­wiłsta­rychludzikon­tro­linadstol­cempo costworzyłból dob­ry bożeile sza­cun­kusza­cun­ku możnamożna żywićżywić do naj­wyższejdo naj­wyższej is­to­tyktóra uważałauważała za niezbędneza niezbędne włączyćwłączyć do swe­godo swe­go bos­kiegobos­kiego pla­nupla­nu stworze­niastworze­nia ta­kieta­kie zja­wis­kajak flegmę i próchnicęi próchnicę zębówpo­wodo­wało je­goje­go spaczo­nymska­tolo­gicznym umysłemkiedy poz­ba­wiłpoz­ba­wił sta­rychsta­rych ludziludzi kon­tro­likon­tro­li nadnad stol­cemile sza­cun­ku możnasza­cun­ku można żywićmożna żywić do naj­wyższejżywić do naj­wyższej is­to­tyktóra uważała za niezbędneuważała za niezbędne włączyćza niezbędne włączyć do swe­gowłączyć do swe­go bos­kiegodo swe­go bos­kiego pla­nubos­kiego pla­nu stworze­niapla­nu stworze­nia ta­kiestworze­nia ta­kie zja­wis­kajak flegmę i próchnicę zębówpo­wodo­wało je­go spaczo­nymkiedy poz­ba­wił sta­rychpoz­ba­wił sta­rych ludzista­rych ludzi kon­tro­liludzi kon­tro­li nadkon­tro­li nad stol­cem

Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...). -Gertruda Stein
burze­nie-sta­rych-domów-i bu­dowa­nie-na ich-miej­scu-no­wych-jest zja­wis­kiem-na­tural­nym-ale-mi­mo-to nie lu­bimy-zmian
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz. -awatar
his­to­ria-sta­ra-jak kraków-kiedy-król-krak-postępo­wy-nad-czas-sta­wił-ławy-tuszy-dla-kra­kus­kich-mas-lud-tusze-pożarł-spra­wił