Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć.


dob­ry-człowiek-wo­li-sam-cier­pieć-ż-na cier­pienia-dru­gich-patrzeć
stanisław staszicdob­ryczłowiekwo­lisamcier­piećniżna cier­pieniadru­gichpatrzećdob­ry człowiekczłowiek wo­liwo­li samsam cier­piećcier­pieć niżniż na cier­pieniana cier­pienia dru­gichdru­gich patrzećdob­ry człowiek wo­liczłowiek wo­li samwo­li sam cier­piećsam cier­pieć niżcier­pieć niż na cier­pienianiż na cier­pienia dru­gichna cier­pienia dru­gich patrzećdob­ry człowiek wo­li samczłowiek wo­li sam cier­piećwo­li sam cier­pieć niżsam cier­pieć niż na cier­pieniacier­pieć niż na cier­pienia dru­gichniż na cier­pienia dru­gich patrzećdob­ry człowiek wo­li sam cier­piećczłowiek wo­li sam cier­pieć niżwo­li sam cier­pieć niż na cier­pieniasam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gichcier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć

Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni.Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością.Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu.Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę.Cier­pli­wość i pra­ca jed­nych uszlachet­niają a dru­gich wzbogacają.Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy.