Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3 


dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
odmienna37.!dob­ryhu­morjest jak słońceje­denin­cy­denti cho­wa sięza chmu­ramideszczu <3 dob­ry hu­morjest jak słońce je­denje­den in­cy­dentin­cy­dent i cho­wa sięi cho­wa się za chmu­ramiza chmu­rami deszczudob­ry hu­mor jest jak słońcehu­mor jest jak słońce je­denjest jak słońce je­den in­cy­dentje­den in­cy­dent i cho­wa sięin­cy­dent i cho­wa się za chmu­ramii cho­wa się za chmu­rami deszczudob­ry hu­mor jest jak słońce je­denhu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dentjest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa sięje­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­ramiin­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczudob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­denthu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa sięjest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­ramije­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu

Dzi­cy jak wiatry, Ma­lujący chmu­rami - My - Ludzie Inni.Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu.Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.) Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie.Jak chmu­ra deszczu przychodzi nagle znika. W krop­lach słonych łez to­nie nieustannie. Uśmie­chem zaprasza zdrad­li­wym cieniem duszy. Słod­ko kwaśny na języ­ku gorzki smak zwątpienia. Krad­nie ser­ce zuchwa­le gorące to­pi się. Żeśki i cichy po­ranek falami chłodzi je.An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos.