Dob­rze, że za marze­nia nie ma ka­ry . Bo gdy­by była już daw­no od­siady­wałabym dożywocie.


dob­rze-że za marze­nia-nie  ka­ry-bo-gdy­by-była-już-daw­no-od­siady­wałabym-dożywocie
niebędęjuliądob­rzeże za marze­nianie ma ka­rybogdy­bybyłajużdaw­nood­siady­wałabymdożywocieże za marze­nia nie ma ka­rynie ma ka­rybobo gdy­bygdy­by byłabyła jużjuż daw­nodaw­no od­siady­wałabymod­siady­wałabym dożywocieże za marze­nia nie ma ka­rybo gdy­bybo gdy­by byłagdy­by była jużbyła już daw­nojuż daw­no od­siady­wałabymdaw­no od­siady­wałabym dożywociebo gdy­by byłabo gdy­by była jużgdy­by była już daw­nobyła już daw­no od­siady­wałabymjuż daw­no od­siady­wałabym dożywociebo gdy­by była jużbo gdy­by była już daw­nogdy­by była już daw­no od­siady­wałabymbyła już daw­no od­siady­wałabym dożywocie

Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Praw­dzi­wa przy­jaźń już daw­no się roz­padła, bo każda z nas wyb­rała in­ne ścieżki w życiu, a w je­go pod­su­mowa­niu okaże się kto dob­rze wybrał.