Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć.


dob­rze-jest mie­szkać-w lęku-i pop­rzez-strach-słyszeć-swo­-zęby-dob­rze-jest dop­ro­wadzić-swo­-życie-do zagłady-i ra­no
bohumił hrabaldob­rzejest mie­szkaćw lękui pop­rzezstrachsłyszećswo­jezębydob­rzejest dop­ro­wadzićżyciedo zagładyi ra­nona powrótje zacząćdob­rze jest mie­szkaćjest mie­szkać w lękuw lęku i pop­rzezi pop­rzez strachstrach słyszećsłyszeć swo­jeswo­je zębydob­rze jest dop­ro­wadzićjest dop­ro­wadzić swo­jeswo­je życieżycie do zagładydo zagłady i ra­noi ra­no na powrótna powrót je zacząćdob­rze jest mie­szkać w lękujest mie­szkać w lęku i pop­rzezw lęku i pop­rzez strachi pop­rzez strach słyszećstrach słyszeć swo­jesłyszeć swo­je zębydob­rze jest dop­ro­wadzić swo­jejest dop­ro­wadzić swo­je życieswo­je życie do zagładyżycie do zagłady i ra­nodo zagłady i ra­no na powróti ra­no na powrót je zacząćdob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzezjest mie­szkać w lęku i pop­rzez strachw lęku i pop­rzez strach słyszeći pop­rzez strach słyszeć swo­jestrach słyszeć swo­je zębydob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życiejest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagładyswo­je życie do zagłady i ra­nożycie do zagłady i ra­no na powrótdo zagłady i ra­no na powrót je zacząćdob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strachjest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszećw lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­jei pop­rzez strach słyszeć swo­je zębydob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagładyjest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­noswo­je życie do zagłady i ra­no na powrótżycie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć

Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz ! Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek Mu­zyka to chińska łamigłówka, którą każdy roz­wiązu­je po swo­jemu i zaw­sze dob­rze, bo jest bez rozwiązania.Kiedyś uczyłam swo­je dzieci jak dob­rze żyć. Dzi­siaj, one mnie uczą.W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze. Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze.Mężczyz­na reali­zuje się pop­rzez działania, ko­bieta pop­rzez swo­jego mężczyznę, dzięki niemu. Z wy­sokości naszych ob­casów wpa­damy wprost w wąską szcze­linę te­go, co oz­nacza by­cie ko­bietą. Za­kochu­jesz się i sądzisz, że od­na­lazłaś samą siebie. Ale zbyt często szu­kasz siebie wewnątrz niego. Nap­rawdę jest tyl­ko jed­no miej­sce w którym możesz od­na­leźć siebie - serce.