Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.


dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
isaac pitmandob­rzezor­ga­nizo­wanyczasjest naj­lep­szymdo­wodemna zor­ga­nizo­wanyumysłdob­rze zor­ga­nizo­wanyzor­ga­nizo­wany czasczas jest naj­lep­szymjest naj­lep­szym do­wodemdo­wodem na zor­ga­nizo­wanyna zor­ga­nizo­wany umysłdob­rze zor­ga­nizo­wany czaszor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szymczas jest naj­lep­szym do­wodemjest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wanydo­wodem na zor­ga­nizo­wany umysłdob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szymzor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodemczas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wanyjest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysłdob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodemzor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wanyczas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł

Na każdym po­lu pra­cy społecznej idee re­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tyczną niemal dokład­nością zor­ga­nizo­wany opór stęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu.Par­tia to zor­ga­nizo­wana opinia.Pierwszoplanowość Zor­ga­nizo­wać święta Da­ry od serca K.A.Sz. 17.12.2015r.Wolę zor­ga­nizo­wane war­stwy chaosu od chaotycznych or­ga­nizac­ji człowieka.Wolę zor­ga­nizo­wane war­stwy chaosu niż chaotyczne or­ga­nizac­je człowieka.Po śmier­ci żony zroz­paczo­ny kom­po­zytor sie­dział i płakał, nie mogąc się niczym zająć. Je­den z przy­jaciół obiecał zor­ga­nizo­wać pog­rzeb, pot­rze­bował jed­nak pieniędzy. Bach jak zwyk­le odpowiedział: - Zwróć się z tym do mo­jej żony.