Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku; ona przydaje wszystkiemu pozostałemu szlachetność i wartość, i w tym tkwi istota całego człowieka.


dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku-ona-przydaje-wszystkiemu-pozostałemu-szlachetność-i-wartość-i-w-tym-tkwi-istota
francois fenelondobrawolajestczymśnajbardziejwartościowymczłowiekuonaprzydajewszystkiemupozostałemuszlachetnośćwartośćtymtkwiistotacałegoczłowiekadobra wolawola jestjest czymśczymś najbardziejnajbardziej wartościowymwartościowym ww człowiekuona przydajeprzydaje wszystkiemuwszystkiemu pozostałemupozostałemu szlachetnośćszlachetność ii wartośćw tymtym tkwitkwi istotaistota całegocałego człowiekadobra wola jestwola jest czymśjest czymś najbardziejczymś najbardziej wartościowymnajbardziej wartościowym wwartościowym w człowiekuona przydaje wszystkiemuprzydaje wszystkiemu pozostałemuwszystkiemu pozostałemu szlachetnośćpozostałemu szlachetność iszlachetność i wartośći w tymw tym tkwitym tkwi istotatkwi istota całegoistota całego człowieka

Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku.Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą.A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa; i jasnowzroczna aż po śmierć ślepca.Szlachetność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna.Wartość człowieka poznajemy niezawodnie po tym, jak on umie spędzać czas wolny.