Dobre jest nie to, że ludzie się różnią, lecz to, że są do siebie podobni. Podobni podobają się sobie. Odmienni nudzą się.


dobre-jest-nie-to-że-ludzie-ę-różą-lecz-to-że-są-do-siebie-podobni-podobni-podobają-ę-sobie-odmienni-nudzą-ę
bertold brechtdobrejestnietożeludziesięróżniąleczdosiebiepodobnipodobnipodobająsobieodmienninudząsiędobre jestjest nieże ludzieludzie sięsię różniąsą dodo siebiesiebie podobnipodobni podobająpodobają sięsię sobieodmienni nudząnudzą siędobre jest nieże ludzie sięludzie się różniąże są dosą do siebiedo siebie podobnipodobni podobają siępodobają się sobieodmienni nudzą sięże ludzie się różniąże są do siebiesą do siebie podobnipodobni podobają się sobieże są do siebie podobni

Jakże często ludzie najbardziej do siebie podobni stają się zaciekłymi nieprzyjaciółmi!Dużo jest oryginałów na świecie; tylko w sprawach pieniężnych ludzie są podobni do siebie aż do banalności.Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Rzeźnicy robią się podobni do surowych befsztyków.Para małżeńska nie może żyć ze sobą we względnym spokoju, jeżeli mąż i żona nie są do siebie podobni.Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy.