Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.


dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
władysław biegańskidobregolekarzatakjakdobregożeglarzapoznasztylkopodczasburzyniebezpieczeństwadobrego lekarzatak jakjak dobregodobrego żeglarzapoznasz tylkotylko podczaspodczas burzyburzy ii niebezpieczeństwatak jak dobregojak dobrego żeglarzapoznasz tylko podczastylko podczas burzypodczas burzy iburzy i niebezpieczeństwatak jak dobrego żeglarzapoznasz tylko podczas burzytylko podczas burzy ipodczas burzy i niebezpieczeństwapoznasz tylko podczas burzy itylko podczas burzy i niebezpieczeństwa

O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem.Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem.Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra.Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza.