Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.


dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
władysław biegańskidobregolekarzatakjakdobregożeglarzapoznasztylkopodczasburzyniebezpieczeństwadobrego lekarzatak jakjak dobregodobrego żeglarzapoznasz tylkotylko podczaspodczas burzyburzy ii niebezpieczeństwatak jak dobregojak dobrego żeglarzapoznasz tylko podczastylko podczas burzypodczas burzy iburzy i niebezpieczeństwatak jak dobrego żeglarzapoznasz tylko podczas burzytylko podczas burzy ipodczas burzy i niebezpieczeństwapoznasz tylko podczas burzy itylko podczas burzy i niebezpieczeństwa

O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on. -Michel de Montaigne
o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on
W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem. -Mikołaj Gogol
w-rękach-dobrego-lekarza-i-woda-staje-ę-lekarstwem
Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. -Bertrand Saadi z Szirazu
lepsze-kłamstwo-którym-ę-co-dobrego-sprawi-ż-prawda-którą-ę-co-dobrego-zepsuje
Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem. -Gilbert Keith Chesterton
Żadne-zwierzę-nie-stworzyło-nigdy-niczego-tak-złego-jak-pijaństwo-i-tak-dobrego-jak-picie-z-umiarem
Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra. -Eurypides
nie-nic-tak-złego-jak-kobieta-zła-i-nie-nic-tak-dobrego-jak-kobieta-dobra
Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois
rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza