Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.


dobrem-w-dziedzinie-sztuki-jest-to-co-naśladuje-przyrodę
giordano brunodobremdziedziniesztukijesttoconaśladujeprzyrodędobrem ww dziedziniedziedzinie sztukisztuki jestco naśladujenaśladuje przyrodędobrem w dziedziniew dziedzinie sztukidziedzinie sztuki jestco naśladuje przyrodędobrem w dziedzinie sztukiw dziedzinie sztuki jestdobrem w dziedzinie sztuki jest

Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens.Dob­rem w dzie­dzi­nie sztu­ki jest to, co naśla­duje przyrodę.Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy.Przesadzamy w dziedzinie konieczności życiowych.W dziedzinie wydatków na lekkomyślność nie ma miejsca.