Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać.


dobroć-istnieje-wcale-nie-po-to-aby-z-niej-korzystać
michał choromańskidobroćistniejewcaleniepotoabyniejkorzystaćdobroć istniejeistnieje wcalewcale nienie poaby zz niejniej korzystaćdobroć istnieje wcaleistnieje wcale niewcale nie poaby z niejz niej korzystaćdobroć istnieje wcale nieistnieje wcale nie poaby z niej korzystaćdobroć istnieje wcale nie po

Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać.Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry.Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać.Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niejIstnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie