Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści.


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
aliszer nawoidobrojedyniewtedygdyporęsięziścinierzeczdobradajekorzyścidobrojedyniejedynie wtedygdy ww poręporę sięsię ziścinie ww poręporę ii rzeczrzecz dobradobra nienie dajedaje korzyścijedynie wtedygdy w poręw porę sięporę się ziścinie w poręw porę iporę i rzeczi rzecz dobrarzecz dobra niedobra nie dajenie daje korzyścigdy w porę sięw porę się ziścinie w porę iw porę i rzeczporę i rzecz dobrai rzecz dobra nierzecz dobra nie dajedobra nie daje korzyścigdy w porę się ziścinie w porę i rzeczw porę i rzecz dobraporę i rzecz dobra niei rzecz dobra nie dajerzecz dobra nie daje korzyści

Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy.Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna.Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę.Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę.Miło poszaleć w porę.Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść.