Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości?


dobrowolna-zależność-jest-najpiękniejszym-stanem-a-czy-byłby-on-możliwy-bez-miłoś
johann wolfgang goethedobrowolnazależnośćjestnajpiękniejszymstanemczybyłbyonmożliwybezmiłościdobrowolna zależnośćzależność jestjest najpiękniejszymnajpiękniejszym stanemczy byłbybyłby onon możliwymożliwy bezbez miłościdobrowolna zależność jestzależność jest najpiękniejszymjest najpiękniejszym stanema czy byłbyczy byłby onbyłby on możliwyon możliwy bezmożliwy bez miłościdobrowolna zależność jest najpiękniejszymzależność jest najpiękniejszym stanema czy byłby onczy byłby on możliwybyłby on możliwy bezon możliwy bez miłościdobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanema czy byłby on możliwyczy byłby on możliwy bezbyłby on możliwy bez miłości

O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści.Majątek przekształca zależność od ludzi w zależność od rzeczy.Gdy­by wszys­cy by­liby nor­malni, bez od­ro­biny sza­leństwa czy dzi­waczności w oso­bowości, świat byłby nudny.Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy okres czasu ze sobą ani bez siebie wytrzymać.Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.Świat bez ko­biet byłby jak ogród bez kwiatów.