Dobry aforyzm jest jak silny reumatyzm: trafia nagle w członki i czuje się go długo


dobry-aforyzm-jest-jak-silny-reumatyzm-trafia-nagle-w-członki-i-czuje-ę-go-długo
kerstendobryaforyzmjestjaksilnyreumatyzmtrafianagleczłonkiczujesięgodługodobry aforyzmaforyzm jestjest jakjak silnysilny reumatyzmtrafia naglenagle ww członkiczłonki ii czujeczuje sięsię gogo długodobry aforyzm jestaforyzm jest jakjest jak silnyjak silny reumatyzmtrafia nagle wnagle w członkiw członki iczłonki i czujei czuje sięczuje się gosię go długodobry aforyzm jest jakaforyzm jest jak silnyjest jak silny reumatyzmtrafia nagle w członkinagle w członki iw członki i czujeczłonki i czuje sięi czuje się goczuje się go długodobry aforyzm jest jak silnyaforyzm jest jak silny reumatyzmtrafia nagle w członki inagle w członki i czujew członki i czuje sięczłonki i czuje się goi czuje się go długo

W miłości Każdy dobry aforyzm jest jajkiem KolumbaDługo się zas­ta­nawiałam jak ująć te myśl w słowach, jak to co czuję na­pisać - nie unie­szczęśli­wia mnie Je­go nieobec­ność w moim życiu - wy­myśliłam. Udało mi się uchwy­cić TO COŚ w słowa.Młodym jest się tak długo, jak długo można się uczyć, nabywać nowych przyzwyczajeń i znosić sprzeciwy.Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń.Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.