Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć.


dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
piotr skargadobryczłowiekwolisamcierpiećniżnacierpieniadrugichpatrzećdobry człowiekczłowiek woliwoli samsam cierpiećniż nana cierpieniacierpienia drugichdrugich patrzećdobry człowiek woliczłowiek woli samwoli sam cierpiećniż na cierpieniana cierpienia drugichcierpienia drugich patrzećdobry człowiek woli samczłowiek woli sam cierpiećniż na cierpienia drugichna cierpienia drugich patrzećdobry człowiek woli sam cierpiećniż na cierpienia drugich patrzeć

Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę.Dob­ry człowiek wo­li sam cier­pieć niż na cier­pienia dru­gich patrzeć.Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość.Wiecznie chlubiący się swoim rozumem mężczyzna nie przyzna się nigdy do tego, że dokonał niefortunnego wyboru. Woli już cierpieć w skrytości.