Dobry smak stanowi o wartości ludzi, którym brak oryginalności i odwagi moralnej.


dobry-smak-stanowi-o-wartoś-ludzi-którym-brak-oryginalnoś-i-odwagi-moralnej
george bernard shawdobrysmakstanowiwartościludziktórymbrakoryginalnościodwagimoralnejdobry smaksmak stanowistanowi oo wartościwartości ludziktórym brakoryginalności ii odwagiodwagi moralnejdobry smak stanowismak stanowi ostanowi o wartościo wartości ludziktórym brak oryginalnościbrak oryginalności ioryginalności i odwagii odwagi moralnejdobry smak stanowi osmak stanowi o wartościstanowi o wartości ludziktórym brak oryginalności ibrak oryginalności i odwagioryginalności i odwagi moralnejdobry smak stanowi o wartoścismak stanowi o wartości ludziktórym brak oryginalności i odwagibrak oryginalności i odwagi moralnej

Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga.Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi.Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii.Zaw­sze jest coś do po­wie­dze­nia, tyl­ko nieraz brak odwagi...Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi.