Dobrym opanowaniem sztuki miłości legitymują się na ogół podrywacze i żigolacy. Ci przyzwoici powinni się od nich uczyć, a skoro tego nie robią, są bandą kretynów.


dobrym-opanowaniem-sztuki-miłoś-legitymują-ę-na-ogół-podrywacze-i-żigolacy-ci-przyzwoici-powinni-ę-od-nich-uczyć-a-skoro-tego-nie-robią-są
erica jongdobrymopanowaniemsztukimiłościlegitymująsięnaogółpodrywaczeżigolacyprzyzwoicipowinniodnichuczyćskorotegonierobiąbandąkretynówdobrym opanowaniemopanowaniem sztukisztuki miłościmiłości legitymująlegitymują sięsię nana ogółogół podrywaczepodrywacze ii żigolacyci przyzwoiciprzyzwoici powinnipowinni sięsię odod nichnich uczyćskoro tegotego nienie robiąsą bandąbandą kretynówdobrym opanowaniem sztukiopanowaniem sztuki miłościsztuki miłości legitymująmiłości legitymują sięlegitymują się nasię na ogółna ogół podrywaczeogół podrywacze ipodrywacze i żigolacyci przyzwoici powinniprzyzwoici powinni siępowinni się odsię od nichod nich uczyća skoro tegoskoro tego nietego nie robiąsą bandą kretynów

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Cóż z tego, że pobrali się z rozsądku, skoro musieli się rozejść z miłości.Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.Instytuty, pensje, zaszczyty są ustanowione tylko dla kretynów, dowcipnisiów i łajdaków. Nie bądź krytykiem sztuki; maluj. W tym jest zbawienie.Wierzysz w potęgę miłości, napełnia cię ona do tego stopnia, że nie zostawia miejsca na pytania. I dobrze tak jest. Bo skoro dopuścisz się jednego pytania, jednej wątpliwości, pustka zacznie wkradać się do twojego serca.W miłości młodzieńcy płacą za to, co robią, zaś starcy za to, czego nie robią.