Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało.


dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało
alojzy Żółkowskidobrzeżeboginisprawiedliwościoczyzawiązanebowielujestcopragnązamydlićjejoczytobybolałoże boginibogini sprawiedliwościsprawiedliwości mama oczyoczy zawiązanebo wieluwielu jestco pragnąpragną zamydlićzamydlić jejjej oczyby jąją bolałoże bogini sprawiedliwościbogini sprawiedliwości masprawiedliwości ma oczyma oczy zawiązanebo wielu jestco pragną zamydlićpragną zamydlić jejzamydlić jej oczya to byby ją bolałoże bogini sprawiedliwości mabogini sprawiedliwości ma oczysprawiedliwości ma oczy zawiązaneco pragną zamydlić jejpragną zamydlić jej oczya to by jąże bogini sprawiedliwości ma oczybogini sprawiedliwości ma oczy zawiązaneco pragną zamydlić jej oczya to by ją bolało

Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko....bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy...Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo...Nad wysoką, ciężką poręczą ławy oskarżonych podniosła się znowu szczupła, jasnowłosa, czarno ubrana dziewczyna. Powieki miała spuszczone, postawę spokojną i tylko głos trochę drżący: - Uczyłam dzieci, myślałam, że czynię dobrze... Tu na mgnienie oka na twarzy jej zaszła uderzająca zmiana. Jakby zawrzały w niej gwałtowne jakieś uczucia, podniosła czoło, oczy jej błysnęły, usta drgnęły [...]...mo­je oczy bez Twoich oczu, to już nie są mo­je oczy...