Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało.


dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało
alojzy Żółkowskidobrzeżeboginisprawiedliwościoczyzawiązanebowielujestcopragnązamydlićjejoczytobybolałoże boginibogini sprawiedliwościsprawiedliwości mama oczyoczy zawiązanebo wieluwielu jestco pragnąpragną zamydlićzamydlić jejjej oczyby jąją bolałoże bogini sprawiedliwościbogini sprawiedliwości masprawiedliwości ma oczyma oczy zawiązanebo wielu jestco pragną zamydlićpragną zamydlić jejzamydlić jej oczya to byby ją bolałoże bogini sprawiedliwości mabogini sprawiedliwości ma oczysprawiedliwości ma oczy zawiązaneco pragną zamydlić jejpragną zamydlić jej oczya to by jąże bogini sprawiedliwości ma oczybogini sprawiedliwości ma oczy zawiązaneco pragną zamydlić jej oczya to by ją bolało

Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte. -RedRose
za­kocha­ny-mężczyz­na-wpat­rzo­ny-jest w oczy-swo­jej-ko­biety-ale-tyl­ko-dla­tego-żeby-jej-oczy-były-nim-zajęte
Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko. -Anonim
podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko
...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
...mo­je oczy bez Twoich oczu, to już nie są mo­je oczy... -Majka_Majdan
mo­-oczy-bez-twoich-oczu-to już-nie są mo­-oczy