Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski


dobrze-będzie-dla-ciebie-synu-ochrzcić-ę-dobrowolnie-na-swojej-ziemi-abyś-nie-był-przymusem-ochrzczony-na-ziemi-cudzej-arcybiskup-morawski
metodydobrzebędziedlaciebiesynuochrzcićsiędobrowolnienaswojejziemiabyśniebyłprzymusemochrzczonyziemicudzejarcybiskupmorawskidobrze będziebędzie dladla ciebieochrzcić sięsię dobrowolniedobrowolnie nana swojejswojej ziemiabyś nienie byłbył przymusemprzymusem ochrzczonyochrzczony nana ziemiziemi cudzejarcybiskuparcybiskup morawskidobrze będzie dlabędzie dla ciebieochrzcić się dobrowolniesię dobrowolnie nadobrowolnie na swojejna swojej ziemiabyś nie byłnie był przymusembył przymusem ochrzczonyprzymusem ochrzczony naochrzczony na ziemina ziemi cudzejarcybiskup morawskidobrze będzie dla ciebieochrzcić się dobrowolnie nasię dobrowolnie na swojejdobrowolnie na swojej ziemiabyś nie był przymusemnie był przymusem ochrzczonybył przymusem ochrzczony naprzymusem ochrzczony na ziemiochrzczony na ziemi cudzejochrzcić się dobrowolnie na swojejsię dobrowolnie na swojej ziemiabyś nie był przymusem ochrzczonynie był przymusem ochrzczony nabył przymusem ochrzczony na ziemiprzymusem ochrzczony na ziemi cudzej

Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Kwiaty na ziemi, słońce na niebie, miłość i podpis - tylko dla Ciebie.Niech Ci Bóg błogosławi, Niech ci będzie jak w niebie, Obyś był wciąż dla innych i in­ni dla ciebie. Obyś szcze­bel po szczeblu Aż do nieba się wspiął, Obyś gwiazd dosięgnął I zaw­sze młodym był.Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979Os­tatnia dro­ga, spoj­rze­nie ku ziemi. Bóg wzy­wa już do nieba, czas by się roz­stać, żal jest od­chodzić, nieda­ne by zostać. Dusze pof­runęły wy­soko, zos­ta­wiając na ziemi wspomnienia...