Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.


dobrze-jest-mieć-pieniądze-i-rzeczy-które-można-za-nie-kupić-ale-również-dobrze-jest-od-czasu-do-czasu-upewnić-ę-czy-nie-zgubiliśmy-rzeczy
og mandinodobrzejestmiećpieniądzerzeczyktóremożnazaniekupićalerównieżdobrzeodczasudoupewnićsięczyzgubiliśmyktórychdasiękupićpieniądzedobrze jestjest miećmieć pieniądzepieniądze ii rzeczyktóre możnamożna zaza nienie kupićale równieżrównież dobrzedobrze jestjest odod czasuczasu dodo czasuczasu upewnićupewnić sięczy nienie zgubiliśmyzgubiliśmy rzeczyktórych nienie dada sięsię kupićkupić zaza pieniądzedobrze jest miećjest mieć pieniądzemieć pieniądze ipieniądze i rzeczyktóre można zamożna za nieza nie kupićale również dobrzerównież dobrze jestdobrze jest odjest od czasuod czasu doczasu do czasudo czasu upewnićczasu upewnić sięczy nie zgubiliśmynie zgubiliśmy rzeczyktórych nie danie da sięda się kupićsię kupić zakupić za pieniądze

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze.Jeżeli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.Jeśli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.