Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.


dobrze-mieć-autostrady-ale-smak-nadają-życiu-dopiero-ścieżki-którymi-można-sobie-od-nich-odbiegać
tadeusz kotarbińskidobrzemiećautostradyalesmaknadajążyciudopierościeżkiktórymimożnasobieodnichodbiegaćdobrze miećmieć autostradyale smaksmak nadająnadają życiużyciu dopierodopiero ścieżkiktórymi możnamożna sobiesobie odod nichnich odbiegaćdobrze mieć autostradyale smak nadająsmak nadają życiunadają życiu dopierożyciu dopiero ścieżkiktórymi można sobiemożna sobie odsobie od nichod nich odbiegaćale smak nadają życiusmak nadają życiu dopieronadają życiu dopiero ścieżkiktórymi można sobie odmożna sobie od nichsobie od nich odbiegaćale smak nadają życiu dopierosmak nadają życiu dopiero ścieżkiktórymi można sobie od nichmożna sobie od nich odbiegać

Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Prawdziwi przyjaciele sprawiają, że czujesz się przy nich dobrze, bo nadają na tych samych, co ty, falach.Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych.