Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.


dobrzy-ludzie-śpią-lepiej-od-złych-ale-drudzy-bawią-ę-znacznie-lepiej-kiedy-nie-śpią
woody allendobrzyludzieśpiąlepiejodzłychaledrudzybawiąsięznacznielepiejkiedynieśpiądobrzy ludzieludzie śpiąśpią lepiejlepiej odod złychale cici drudzydrudzy bawiąbawią sięsię znacznieznacznie lepiejkiedy nienie śpiądobrzy ludzie śpiąludzie śpią lepiejśpią lepiej odlepiej od złychale ci drudzyci drudzy bawiądrudzy bawią siębawią się znaczniesię znacznie lepiejkiedy nie śpiądobrzy ludzie śpią lepiejludzie śpią lepiej odśpią lepiej od złychale ci drudzy bawiąci drudzy bawią siędrudzy bawią się znaczniebawią się znacznie lepiejdobrzy ludzie śpią lepiej odludzie śpią lepiej od złychale ci drudzy bawią sięci drudzy bawią się znaczniedrudzy bawią się znacznie lepiej

Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią. -Woody Allen
dob­rzy-ludzie-śpią-­piej-od złych-ale- drudzy-ba­wią ę-znacznie-­piej-kiedy-nie śpią
Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią. -Albert Camus
są-ludzie-którzy-śpią-sami-powołanie-lub-nieszczęście-odcięło-ich-od-innych-i-śpią-co-dzień-w-jednym-łóżku-ze-śmiercią
Jaki mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi. -Khalil Gibran
jaki-mogę-stracić-wiarę-w-sprawiedliwość-na-świecie-skoro-sny-tych-którzy-śpią-w-puchach-nie-są-wcale-piękniejsze-od-snów-tych-którzy
Niektórzy okutani sztandarami śpią w nich, jak w śpiworach. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-okutani-sztandarami-śpią-w-nich-jak-w-śpiworach