Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.


dobrzy-ludzie-śpią-lepiej-od-złych-ale-drudzy-bawią-ę-znacznie-lepiej-kiedy-nie-śpią
woody allendobrzyludzieśpiąlepiejodzłychaledrudzybawiąsięznacznielepiejkiedynieśpiądobrzy ludzieludzie śpiąśpią lepiejlepiej odod złychale cici drudzydrudzy bawiąbawią sięsię znacznieznacznie lepiejkiedy nienie śpiądobrzy ludzie śpiąludzie śpią lepiejśpią lepiej odlepiej od złychale ci drudzyci drudzy bawiądrudzy bawią siębawią się znaczniesię znacznie lepiejkiedy nie śpiądobrzy ludzie śpią lepiejludzie śpią lepiej odśpią lepiej od złychale ci drudzy bawiąci drudzy bawią siędrudzy bawią się znaczniebawią się znacznie lepiejdobrzy ludzie śpią lepiej odludzie śpią lepiej od złychale ci drudzy bawią sięci drudzy bawią się znaczniedrudzy bawią się znacznie lepiej

Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią.Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią.Jaki mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi.Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) Lepiej mniej, ale lepiej.Niektórzy okutani sztandarami śpią w nich, jak w śpiworach.