Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.


dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
samuel coleridgedobrzyludziemniejdobrzyźliźliniżtosięwydajedobrzy ludzieludzie sąsą mniejmniej dobrzyźli ludzieludzie sąsą mniejmniej źlisię wydajedobrzy ludzie sąludzie są mniejsą mniej dobrzya źli ludzieźli ludzie sąludzie są mniejsą mniej źliniż to siędobrzy ludzie są mniejludzie są mniej dobrzya źli ludzie sąźli ludzie są mniejludzie są mniej źliniż to się wydajedobrzy ludzie są mniej dobrzya źli ludzie są mniejźli ludzie są mniej źli

Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi.Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.