docze­kaliśmy czasów, gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół  


docze­kaliśmy-czasów-gdzie-bieda-poz­na­-fałszy­wych-przyjaciół- 
wdechdocze­kaliśmyczasówgdziebiedapoz­na­jefałszy­wychprzyjaciół docze­kaliśmy czasówgdzie biedabieda poz­na­jepoz­na­je fałszy­wychfałszy­wych przyjaciółprzyjaciół  gdzie bieda poz­na­jebieda poz­na­je fałszy­wychpoz­na­je fałszy­wych przyjaciółfałszy­wych przyjaciół  gdzie bieda poz­na­je fałszy­wychbieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciółpoz­na­je fałszy­wych przyjaciół  gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciółbieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół  

Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.wiele py­tań jest  a tyl­ko niektóre docze­kają się praw­dzi­wych odpowiedzi Porządny fałszerz nie ro­bi fałszy­wych kroków.czy is­tnieje fałszy­wa praw­da ? tak ! -> sza­tan ją stosuje fałszy­wa praw­da = kłam­stwo ! ow­szem, jest to: fałszy­wa to ta­ka gra schodzi­my na psy han­dlu­jemy sobą wy­miana wa­lut fałszy­wych za chwilę szczęścia ulotną jak emocja Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół.