Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia.


doj­rzała-miłość- owo­cem-nasze­go-życia
kapitandoj­rzałamiłość owo­cemnasze­gożyciadoj­rzała miłość owo­cem nasze­gonasze­go życia owo­cem nasze­go życia

We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość.Ten sad jest owo­cem mo­jego życia.By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Nasza miłość jest jak śliwka... *Na początku-kwaśna, ale bez robaków. *Później-doj­rzała, słod­ka ale robaczywa..Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości.