doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia 


doj­rzały-to człowiek-który ę-nie boi-włas­ne­go-cienia 
one drop for alldoj­rzałyto człowiekktóry sięnie boiwłas­ne­gocienia doj­rzały to człowiekktóry się nie boinie boi włas­ne­gowłas­ne­go cienia który się nie boi włas­ne­gonie boi włas­ne­go cienia który się nie boi włas­ne­go cienia 

Człowiek doj­rzały nie mu­si wciąż oglądać się za pot­wier­dze­niem siebie w otoczeniu.Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego.Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego.... słaby człowiek stałe „pan­cerz siłyDoj­rzały facet Codzien­ny wspólny taniec Ko­lek­cja lalek Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, al­bo­wiem wiek doj­rzały po­lega na ciągłym ogląda­niu się za siebie, by dos­trzec, gdzie się błądziło.