Dom rodzin­ny jest zwyk­le miej­scem, gdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągu dnia ura­zy. Jest miej­scem oczyszcze­nia, w którym można poz­wo­lić so­bie na więcej niż po­za domem.


dom-rodzin­ny-jest zwyk­-miej­scem-gdzie-wyłado­wuje ę-nag­ro­madzo­ne-w ągu-dnia-ura­zy-jest miej­scem-oczyszcze­nia
antoni kępińskidomrodzin­nyjest zwyk­lemiej­scemgdziewyłado­wuje sięnag­ro­madzo­new ciągudniaura­zyjest miej­scemoczyszcze­niaw którym możnapoz­wo­lićso­biena więcejniżpo­zadomemdom rodzin­nyrodzin­ny jest zwyk­lejest zwyk­le miej­scemgdzie wyłado­wuje sięwyłado­wuje się nag­ro­madzo­nenag­ro­madzo­ne w ciąguw ciągu dniadnia ura­zyjest miej­scem oczyszcze­niaw którym można poz­wo­lićpoz­wo­lić so­bieso­bie na więcejna więcej niżniż po­zapo­za domemdom rodzin­ny jest zwyk­lerodzin­ny jest zwyk­le miej­scemgdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­newyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągunag­ro­madzo­ne w ciągu dniaw ciągu dnia ura­zyw którym można poz­wo­lić so­biepoz­wo­lić so­bie na więcejso­bie na więcej niżna więcej niż po­zaniż po­za domem

Czas jest miej­scem spóźnień.Miłość to nie tyl­ko stan emoc­jo­nal­ny, w którym uczu­cie do dru­giego człowieka prze­wyższa wszys­tko. To też tęskno­ta za miej­scem, w którym zos­ta­wiło się serce.Mężczyz­na to strzała skiero­wana w przyszłość, a ko­bieta jest miej­scem, z które­go ta strzała wychodzi.Je­dynym miej­scem fa­milij­nej zgo­dy by­wa zaz­wyczaj grób rodzinny.Świat stworzo­ny ja­ko dob­ry uległ za­ciem­nieniu na sku­tek wol­nych aktów stworzo­nych is­tot. Obec­nie jest miej­scem próby, którą przechodzą ludzkie dusze.Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.