Doniosłość miłości rzadko jest natychmiast rozpoznawana, następuje to dopiero o wiele później.


doniosłość-miłoś-rzadko-jest-natychmiast-rozpoznawana-następuje-to-dopiero-o-wiele-później
david ben guriondoniosłośćmiłościrzadkojestnatychmiastrozpoznawananastępujetodopierowielepóźniejdoniosłość miłościmiłości rzadkorzadko jestjest natychmiastnatychmiast rozpoznawanadopiero oo wielewiele późniejdoniosłość miłości rzadkomiłości rzadko jestrzadko jest natychmiastjest natychmiast rozpoznawananastępuje to dopierodopiero o wieleo wiele późniejdoniosłość miłości rzadko jestmiłości rzadko jest natychmiastrzadko jest natychmiast rozpoznawananastępuje to dopiero odopiero o wiele późniejdoniosłość miłości rzadko jest natychmiastmiłości rzadko jest natychmiast rozpoznawananastępuje to dopiero o wiele

Doniosłość teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później.Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.Do­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­na; następu­je to do­piero o wiele później.Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.