Dop­rawdy, oszałamiająca to myśl, że pośród wszys­tkich wiel­kich te­go świata - uk­ry­tych za mu­rem strażników, sek­re­tarek, oso­bis­tych asys­tentów, spec­jalnych połączeń te­lefo­nicznych, zas­trzeżonych nu­merów i pro­tokołów - do te­go ab­so­lut­nie spośród nich naj­większe­go ma­my dostęp całko­wity, na­tychmias­to­wy i przez całą dobę.


dop­rawdy-oszałamiająca-to myśl-że pośród-wszys­tkich-wiel­kich-te­go-świata- uk­ry­tych-za mu­rem-strażników-sek­re­tarek
paul samuel leon johnsondop­rawdyoszałamiającato myślże pośródwszys­tkichwiel­kichte­goświata uk­ry­tychza mu­remstrażnikówsek­re­tarekoso­bis­tychasys­tentówspec­jalnychpołączeńte­lefo­nicznychzas­trzeżonychnu­merówi pro­tokołów do te­goab­so­lut­niespośródnichnaj­większe­goma­mydostępcałko­wityna­tychmias­to­wyi przezcałądobęoszałamiająca to myślże pośród wszys­tkichwszys­tkich wiel­kichwiel­kich te­gote­go świata uk­ry­tych za mu­remza mu­rem strażnikówoso­bis­tych asys­tentówspec­jalnych połączeńpołączeń te­lefo­nicznychzas­trzeżonych nu­merównu­merów i pro­tokołów do te­go ab­so­lut­nieab­so­lut­nie spośródspośród nichnich naj­większe­gonaj­większe­go ma­myma­my dostępdostęp całko­wityna­tychmias­to­wy i przezi przez całącałą dobęże pośród wszys­tkich wiel­kichwszys­tkich wiel­kich te­gowiel­kich te­go świata uk­ry­tych za mu­rem strażnikówspec­jalnych połączeń te­lefo­nicznychzas­trzeżonych nu­merów i pro­tokołów do te­go ab­so­lut­nie spośródab­so­lut­nie spośród nichspośród nich naj­większe­gonich naj­większe­go ma­mynaj­większe­go ma­my dostępma­my dostęp całko­wityna­tychmias­to­wy i przez całąi przez całą dobę

Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje