Dopóki człowiek nie mu­si siebie spraw­dzić w czy­nie, może oszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeń.


dopóki-człowiek-nie mu­-siebie-spraw­dzić-w czy­nie-może-oszu­kiwać ę-bez-żad­nych-ograniczeń
jerzy andrzejewskidopókiczłowieknie mu­sisiebiespraw­dzićw czy­niemożeoszu­kiwać siębezżad­nychograniczeńdopóki człowiekczłowiek nie mu­sinie mu­si siebiesiebie spraw­dzićspraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać sięoszu­kiwać się bezbez żad­nychżad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­siczłowiek nie mu­si siebienie mu­si siebie spraw­dzićsiebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bezoszu­kiwać się bez żad­nychbez żad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­si siebieczłowiek nie mu­si siebie spraw­dzićnie mu­si siebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bez żad­nychoszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­si siebie spraw­dzićczłowiek nie mu­si siebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeń

Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych.Oszus­two sa­mego siebie Codzien­nie oszu­kuję się i wma­wiam so­bie że będzie dob­rze że będzie lepiej. Choć tak nap­rawdę wiem że są nikłe szanse. Cóż mi pozostało? Tyl­ko jedno. Oszu­kiwać się na­dal i na­zywać to nadzieją.Szli obok siebie za­myśle­ni. Ciszę przer­wał je­go głos: - Coś mi wpadło do oka możesz spraw­dzić co tam jest? - A może kto tam jest? Uśmie­chnął się. - No proszę sprawdź. - Nic nie widzę. Wy­dawało Ci się. - Przyj­rzyj się, a uj­rzysz siebie.jeśliś w ca­li roztropny nie rzu­caj szep­tu na niewidzial­ne skrzydła bo choćbym skałą hardą i potężną we mnie słowo wyżłobi i wil­goć wyciśnie bez wsty­du potrząśnie suchością skamieniałości by spraw­dzić czy się posypię zadzior­nie postrąca te priory­tety najwyższe gdyż wiary nie daje w moją niezłomność i jeśli słabość to w szu­mie wodospadu tęczą ukołyszę  nie war­to się oszu­kiwać, przez­nacze­nia i tak się nie zmieni