Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie


dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
darrowdopókiistniałbędzieświatludziebędąwyrządzalisobienawzajemkrzywdęktośnieprzeciwstawisięimjasnopowiedośćtakdziałonieskończonośćdopóki istniałistniał będziebędzie światludzie będąbędą wyrządzaliwyrządzali sobiesobie nana wzajemwzajem krzywdędopóki ktośktoś nienie przeciwstawiprzeciwstawi sięsię imim ii jasnojasno nienie powietak będziebędzie sięsię działow nieskończonośćdopóki istniał będzieistniał będzie światludzie będą wyrządzalibędą wyrządzali sobiewyrządzali sobie nasobie na wzajemna wzajem krzywdędopóki ktoś niektoś nie przeciwstawinie przeciwstawi sięprzeciwstawi się imsię im iim i jasnoi jasno niejasno nie powietak będzie siębędzie się działo

Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.Dopóki będzie w je­go myślach, będzie żył nadzieją. Ta po­dob­no umiera ostatnia.Wady będą, dopóki będą ludzie.Wady będą, dopóki ludzie będą.Żaden mężczyz­na nie będzie Cię sza­nował, dopóki Ty nie zaczniesz się szanować.Ko­bieta dopóty nie będzie za­dowo­lona w miłości, dopóki nie prześpi się sa­ma ze sobą.