Dopiero, gdy los zabimba sobie z nas lub czeka nas próba sił, których się boimy, czy im sprostamy, zaczynamy temperować swoje wibratory i pocieszać się, że właśnie my, cisi, strwożeni, pokrzywdzeni, ciężko przestraszeni jesteśmy solą życia.


dopiero-gdy-los-zabimba-sobie-z-nas-lub-czeka-nas-próba-ł-których-ę-boimy-czy-im-sprostamy-zaczynamy-temperować-swoje-wibratory-i-pocieszać-ę
zofia kucównadopierogdyloszabimbasobienaslubczekapróbasiłktórychsięboimyczyimsprostamyzaczynamytemperowaćswojewibratorypocieszaćsiężewłaśniemycisistrwożenipokrzywdzeniciężkoprzestraszenijesteśmysolążyciagdy loslos zabimbazabimba sobiesobie zz nasnas lublub czekaczeka nasnas próbapróba siłktórych sięsię boimyczy imim sprostamyzaczynamy temperowaćtemperować swojeswoje wibratorywibratory ii pocieszaćpocieszać sięże właśniewłaśnie myciężko przestraszeniprzestraszeni jesteśmyjesteśmy soląsolą życiagdy los zabimbalos zabimba sobiezabimba sobie zsobie z nasz nas lubnas lub czekalub czeka nasczeka nas próbanas próba siłktórych się boimyczy im sprostamyzaczynamy temperować swojetemperować swoje wibratoryswoje wibratory iwibratory i pocieszaći pocieszać sięże właśnie myciężko przestraszeni jesteśmyprzestraszeni jesteśmy soląjesteśmy solą życia

Ileż to nas kosztuje, jakich długich wahań, zanim zaczynamy powątpiewać o szczerości tych, których kochamy!Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka.Jak spo­ro myśli­my zauważamy, gdy bo­li nas głowa. Jak ciężko pra­cuje­my zauważamy, gdy bolą nas ręce. Dob­rze, że cza­sami bo­li i Serce.Bywają w życiu chwile, których ból daje się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go znieść.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?