Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów.


doprawdy-najpewniejszą-drogą-do-piekła-jest-droga-stopniowa-łagodna-miękko-usłana-bez-nagłych-zakrętów-bez-kamieni-milowych-bez
clive staples lewisdoprawdynajpewniejsządrogądopiekłajestdrogastopniowałagodnamiękkousłanabeznagłychzakrętówkamienimilowychdrogowskazównajpewniejszą drogądrogą dodo piekłapiekła jestjest drogadroga stopniowastopniowałagodnamiękko usłanabez nagłychnagłych zakrętówbez kamienikamieni milowychbez drogowskazównajpewniejszą drogą dodrogą do piekłado piekła jestpiekła jest drogajest droga stopniowadroga stopniowabez nagłych zakrętówbez kamieni milowychnajpewniejszą drogą do piekładrogą do piekła jestdo piekła jest drogapiekła jest droga stopniowajest droga stopniowanajpewniejszą drogą do piekła jestdrogą do piekła jest drogado piekła jest droga stopniowapiekła jest droga stopniowa

Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć.Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła.I droga usłana różami ma swoje kolce.Chciałbym, żeby bez raju i bez piekła wszyscy byli porządnymi ludźmi.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze.